KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników i współpracowników Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) Zarząd Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. informuje wszystkich pracowników i współpracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich Klientów Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., o tym, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. z siedzibą w Lubaszu przy ulicy Chrobrego 1,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy pracowników i współpracowników Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych z Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy Klientów Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.),

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy pracowników i współpracowników Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zawartych z Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. umów regulujących kwestię wzajemnych praw i obowiązków (dotyczy Klientów Plastmet Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.),

6) Posiadają Państwo prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).

7) Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane mogą składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych lub mogą się skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych, jest nią Kinga Masłek.Aby skontaktować się z nią należy wysłać maila na rodo@plastmet.com.pllub zadzwonić pod numer tel. +48 67 255 60 32 lub wysłać tradycyjny list.

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.