Filtracja UV-C

Technologia UVC w okapach Plastmetu

Udział promieni UVC w usuwaniu tłuszczu

Neutralizacja tłuszczu promieniami UVC opiera się na dwóch równoległych procesach. Bezpośrednim efektem działania promieni UVC jest fotoliza cząsteczek tłuszczu. Fotoliza polega na rozpadzie chemicznym cząsteczek tłuszczu pod wpływem fotonów. Równoległym procesem przy fotolizie jest proces ozonowania. Jest to proces utleniania cząsteczek tłuszczu – rozbijania podwójnych wiązań kwasów tłuszczowych, za pomocą ozonu generowanego przez lampy. Jako że ozon jest gazem, który unosi się w powietrzu i w związku z tym działa również w kanałach wentylacyjnych.

W pierwszym etapie następuje odseparowanie dużych cząsteczek tłuszczu w filtrze labiryntowym. Następnie powietrze przepływa przez II stopień filtracji — filtr siatkowy wykonany z gęstej siatki drucianej w celu dalszego oczyszczenia oraz w celu wyrównania strugi powietrza. Pozostałe małe cząsteczki tłuszczu (< 8 µm) oraz substancje zapachowe poddane są działaniu lamp UV, oraz ozonu. Proces ten zaczyna się w module filtra UV. Promieniowanie UV rozbija łańcuchy białek tłuszczy w mniejsze cząsteczki. Następnie ozon przekształca rozłożone cząsteczki tłuszczu w dwutlenek węgla, wodę i niewielką ilość pyłu spolimeryzowanego tłuszczu, które zostają usunięte z powietrzem wywiewanym. Pozostały w kanale wentylacyjnym ozon po krótkim czasie rozpada się i przekształca się w tlen. Aby efekt rozkładania tłuszczu i usuwania zapachów był najlepszy, powietrze wyrzucane powinno mieć kontakt z ozonem przez co najmniej 2 sekundy. Długość kanału powietrza wywiewanego pomiędzy filtrem a wyrzutnią powinna być wymiarowaną w taki sposób zapewniający wymagany czas kontaktu.

W procesie tym powietrze zostaje oczyszczone ze związków organicznych aż do 99%, co redukuje zapachy i osadzenie się tłuszczu w kanałach wentylacyjnych, co z kolei minimalizuje ryzyko pożaru. Czystszy układ wentylacyjny jest wydajniejszy, skutkuje to lepszym klimatem w pomieszczeniach.

Zakres dostawy okapów Plastmetu z filtracją UVC:

 • Okap wentylacyjny z preinstalowanym systemem trzystopniowej filtracji, każdorazowo projektowany specjalnie pod wymogi klienta,
 • Panel sterowania,
 • Okablowanie pomiędzy modułami lamp i panelem sterowania,
 • Presostaty zabezpieczające przed pracą lamp w przypadku wyłączenia wentylatorów,
 • System wyłączników krańcowych automatycznie wyłączających system UVC w momencie wyjęcia filtra labiryntowego,
 • Instrukcja obsługi, certyfikaty.

Korzyści z zastosowania technologii UVC:

 • Zdecydowana poprawa bezpieczeństwa pożarowego dzięki lepszej ognioodporności kanałów wentylacyjnych pozbawionych tłuszczu, minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w systemie kanałów wentylacyjnych, możliwa redukcja składek ubezpieczenia od ryzyka pożaru,
 • Oszczędność energii i związana z tym redukcja kosztów. Tylko zastosowanie trzystopniowej filtracji z wykorzystaniem technologii UVC pozwala oczyścić powietrze z okapu w stopniu umożliwiającym zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wyciąganego poprzez okapy kuchenne. Daje to właścicielom obiektów gastronomicznych wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z redukcji kosztów eksploatacji urządzeń wentylacyjnych poprzez zmniejszenie ilości ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Sprawność temperaturowa odzysku ciepła w zależności od zastosowanego rodzaju wymiennika waha się od 60 do 80% Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zm. do roku 2015 włącznie „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — Dział IV, Rozdział 6: § 151.1 […] Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego”.
 • Poprawa czystości i higieny układów wentylacji kuchni oraz polepszenie klimatu pomieszczeń poprzez eliminację złogów tłuszczowych będących pożywką dla bakterii i grzybów,
 • Redukcja kosztów eksploatacji instalacji wentylacji kuchni poprzez zmniejszenie kosztów czyszczenia okapów, instalacji kanałowej oraz wydłużenia czasu eksploatacji instalacji kanałowej i wentylatorów,
 • Eliminacja uciążliwych zapachów – zdecydowana poprawa jakości powietrza w otoczeniu kuchni i na zewnątrz budynku. Szczególnie istotne, gdy wyrzutnie z kuchni zlokalizowane są blisko central wentylacyjnych lub kiedy uwarunkowania architektoniczne wymuszają uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów prawa budowlanego,
 • Instalacja przyjazna środowisku — dzięki w 100% degradowanym pozostałościom po procesie filtracji, dodatkowy atut przy staraniach o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE.

Podobne produkty